En
 • دکتری (1385)

  پژوهش هنر

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1378)

  سینما

  دانشگاه هنر تهران،

 • کارشناسی (1374)

  سینما

  دانشگاه هنر تهران،

  داده ای یافت نشد

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

  داده ای یافت نشد
 • کارشناسی ارشد
  يزداني, هاجر (1395)
  محدوديت‌ها و فرصت‌هاي سينماي ايران در بازنمايي زنان در سينماي اجتماعي ايران بين سال‌ّهاي 1376 تا 1384
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است