تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 19-1 تیرماه 1398 25آبان ماه تا 13 آذرماه 1398
انتخاب واحد دکتری: 2-6 شهریور / ارشد: 4-6 شهریور دکتری: 14-18 دی / ارشد: 16-18 دی
شروع کلاس‌ها 30شهریورماه 1398 19 بهمن ماه 1398
حذف و تعویض دروس 15-14 مهرماه 1398 5-4 اسفندماه 1398
پایان کلاس‌ها 18 دی ماه 1398 21خرداد ماه 1399
ارزشیابی دروس 30 آذرماه تا 11 دی ماه 1398 21-3 خردادماه 1399
امتحانات دروس مدرسی 26-21 دی ماه 1398 29-24 خرداد ماه 1399
امتحانات دروس تخصصيی 28 دی ماه تا 10 بهمن ماه 1398 31 خردادماه تا 12 تیرماه 1399
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 21 دی ماه تا 17 بهمن ماه 1398 24خردادماه تا19 تیرماه 1399
مهلت اعتراض دانشجویان 22-18 بهمن ماه 1398 24-20 تیرماه 1399
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 28-23 بهمن ماه 1398 30-25 تیرماه 1399