افراد


 

 • طاهره حسینی
 • کارشناس اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی
 • 82884107
 • آذردخت زاهدی
 • كارشناس مسئول اداره بازنگري و ارتقاء کیفیت آموزشی
 • 82884129
 • علی شکری
 • رییس اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی
 • 82883024
 • فرانک فلاحتی
 • کارشناس بالندگی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی
 • 82884155
 • بهروز قلي پور
 • کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی
 • 82884106
 • حسين مرادی
 • رییس اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت آموزشی
 • 82883063