افراد


 
 • سید احسان سیدابریشمی
 • مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 828882883048
 • الهه دهقانی کازرونی
 • کارشناس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری (کارشناس پروژه)
 • 828882884113
 • فرزاد زاده عصر
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 828882883142
 • آيدين زمانلو
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 828882883142
 • مهدی صيدی
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 828882883031
 • سودابه علی‌ محمدی
 • مسئول دفتر و کارشناس طرح‌های پژوهشی سامانه گلستان
 • 828882883020
 • سمیرا محمودی
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (حوزه بازاریابی)
 • 828882883207