معاون پژوهش و فناوری


 

معاون پژوهشی
دکتر یعقوب فتح اللهی