آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اقتصاد - اقتصاد بین الملل بهرام سحابی اقتصاد نظری استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد - اقتصاد بین الملل کاظم یاوری اقتصاد نظری دانشیار مشاهده مشاهده
اقتصاد - اقتصاد بین الملل رضا نجارزاده اقتصاد نظری دانشیار مشاهده مشاهده
اقتصاد - اقتصاد سلامت حسین صادقی سقدل اقتصاد انرژی، منابع ومحیط زیست دانشیار مشاهده مشاهده
اقتصاد - اقتصاد سلامت عباس عصاری آرانی توسعه وبرنامه ریزی اقتصاد دانشیار مشاهده مشاهده
حسابداری حسین اعتمادی حسابداری استاد مشاهده مشاهده
حسابداری محمدعلی آقایی حسابداری دانشیار مشاهده مشاهده
حسابداری سحر سپاسی حسابداری استادیار مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی فرشته منصوری موید مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی حمید خدادادحسینی مدیریت بازرگانی – استراتژی بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی اصغر مشبکی اصفهانی مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – رفتارسازمانی – بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی اسداله کردنائیج مدیریت – گرایش سیاستگذاری دولتی و بازرگانی دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی علی اصغر فانی مدیریت دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی احمدعلی خائف الهی مدیریت دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی حسن دانائی فرد مدیریت دولتی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی حسن دانائی فرد مدیریت دولتی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی علی اصغر فانی مدیریت دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها عباس مقبل باعرض مدیریت صنعتی- اتوماسیون تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها عادل آذر مدیریت صنعتی- OR استاد مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها علی رجب زاده قطرمی مدیریت صنعتی- مدیریت تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار هوشمند شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار هوشمند سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار هوشمند علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده