آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی برق - قدرت رضا بیرانوند الکترونیک قدرت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت محسن پارسامقدم سیستم‌ های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت محمدکاظم شیخ الاسلامی سیستم ‌های قدرت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت محمودرضا حقی فام سیستم ‌های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت مصطفی محمدیان الكترونیك قدرت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت حسین سیفی سیستم ‌های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق - قدرت علی یزدیان ورجانی الكترونیك قدرت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك عبدالرضا نبوی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك وحید احمدی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك سعید سعیدی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك سارا درباری کوزه کنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك مجتبی لطفی زاد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك ابومسلم جان نثاری مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك محمدکاظم مروج فرشی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق‌- الكترونیك داوود فتحی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل حمیدرضا مومنی كنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل وحید جوهری مجد کنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل محمدتقی حمیدی بهشتی کنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل سجاد ازگلی کنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل مهدی سجودی کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- کنترل امین رمضانی کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات - میدان محسن غفاری میاب مخابرات – میدان استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات - میدان کیوان فرورقی مخابرات – میدان استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات - میدان زهرا اطلس باف مخابرات – میدان دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات - میدان بیژن عباسی آرند مخابرات – میدان استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- سیستم محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- سیستم احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- سیستم پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- سیستم حمید سعیدی مخابرات- سیستم دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- سیستم نادر مکاری یامچی مخابرات- سیستم استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی پزشكی - بیوالکتریک علی محلوجی فر مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پزشكی - بیوالکتریک بابک محمدزاده اصل مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار سعید جلیلی مهندسی کامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار نصراله مقدم چرکری مهندسی کامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار مهدی آبادی مهندسی کامپیوتر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار بهزاد اکبری نودوزقی مهندسی کامپیوتر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی كامپیوتر ـ نرم افزار محمد صنیعی آباده مهندسی كامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده