آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی صنایع سیدحسام الدین ذگردی مهندسی صنایع - مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع سیدکمال چهارسوقی مهندسی صنایع - مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع نسیم نهاوندی مهندسی صنایع - سیستم های كلان دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع بختیار استادی مهندسی صنایع –مدیریت سیستم و بهره وری استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع فریماه مخاطب رفیعی مهندسی صنایع –مدیریت سیستم و بهره وری دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع محمد اقدسی مهندسی صنایع –مدیریت سیستم و بهره وری دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع محمدمهدی سپهری مهندسی صنایع - مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع رضا برادران کاظم زاده مهندسی صنایع –مدیریت سیستم و بهره وری دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع محمدرضا امین ناصری مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع مجید شیخ محمدی مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع علی حسین زاده کاشان مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی امیر البدوی مهندسی فناوری اطلاعات استاد مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی مهرداد کارگری مهندسی فناوری اطلاعات استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی بابک تیمورپور مهندسی فناوری اطلاعات استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی غلامعلی منتظر مهندسی فناوری اطلاعات دانشیار مشاهده مشاهده