افراد


 

اعضای اصلی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

 • جناب آقای دکتر احمدی (رییس دانشگاه و رییس شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دكتر موسوی کوهپر (معاون پشتیبانی و منابع انسانی و نایب رییس شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دكتر پارسا مقدم (رییس کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف)
 • جناب آقای دكتر صنیعی آباده (رییس کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی)
 • جناب آقای دکتر مختارانی (رییس کمیته تخصصی مدیریت پسماند)
 • جناب آقای خاکپور (مدیر امور اداری و دبیر کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف)
 • جناب آقای رضائی حاجی کندی (مدير امور فرهنگی و دبیر کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی)
 • جناب آقای نصرتی (مدیر روابط عمومی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر بروجردیان (مدیر دفتر فنی و عمرانی و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر رضائی (مدیر اجرایی کمیته تخصصی مدیریت پسماند)
 • جناب آقای مهندس مهجوری (کارشناس تأسیسات مکانیک و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر مظاهری (عضو شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر صادقی سقدل (عضو شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر موسوی (عضو شورای راهبری مدیریت سبز)
 • جناب آقای دکتر خاتمی (عضو شورای راهبری مدیریت سبز)
 • سرکار خانم رحیم (خبرنگار روابط عمومی)