تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 1 تا 19 تیر 1398 25 آبان تا 13 آذر 1398
انتخاب واحد دکتری: 2 تا 6 شهریور / ارشد: 4 تا 6 شهریور دکتری 14 تا 18 دی / ارشد: 16 تا 18 دی
شروع کلاس‌ها 30 شهریور 1398 19 بهمن 1398
حذف و تعویض دروس 14 تا 15 مهر 1398 4 تا 5 اسفند 1398
پایان کلاس‌ها 18 دی 1398 11 تیر 1399
ارزشیابی دروس 30 آذر تا 11 دی 1398 31 خرداد تا 11 تیر 1399
امتحانات دروس مدرسی 21 تا 26 دی 1398 14 تا 19 تیر 1399
امتحانات دروس تخصصی 28 دی تا 10 بهمن 1398 21 تیر تا 8 مرداد 1399
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 21 دی تا 17 بهمن 1398 22 تیر تا 15 مرداد 1399
مهلت اعتراض دانشجویان 18 تا 22 بهمن 1398 15 تا 20 مرداد 1399
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 23 تا 28 بهمن 1398 1 شهریور تا 5 شهریور 1399