متن # عنوان مدیریت دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان مدیریت دسته گروه دریافت متن
وام‎های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه کار دانشجویی Affairs دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تسهیلات بیمه Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه مراحل تسویه حساب Affairs دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین و مقررات انتخاب دانشجوی نمونه (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه) Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد قوانین و مقررات انتخاب دانشجوی نمونه (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه) تعاریف • دانشجوی نمونه: دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی¬های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد. دانشجویان نمونه در دو سطح دانشگاهی و کشوری انتخاب و معرفی می-شوند. • دانشجوی نمونه دانشگاهی: به دانشجویانی اطلاق می¬گردد که در دانشگاه محل تحصیل خود بالاترین امتیاز را در زمینه¬های علمی و فرهنگی حسب این آیین¬نامه در گروه تخصصی و مقطع تحصیلی، در میان شرکت¬ کنندگان کسب و به عنوان دانشجوی نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفی می¬شوند. • ویژگی¬های فرهنگی: شامل فعالیت¬های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی. • ویژگی¬های علمی: شامل فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی. • شئون دانشجویی: شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، مسئولیت پذیری، اعتقادات دینی و مذهبی (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 1). شرایط شرکت کنندگان • حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در مقطع کارشناسی (16)، کارشناسی ارشد (17)، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه¬ای (16)، دکترای تخصصی(PhD) (17) و دکتری تخصصی بالینی (15) می¬باشد. تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، بدون احتساب نمره پایان¬نامه باید حد نصاب معدل کل بند فوق را احراز نمایند (همان، ص 2). • کسب شرط حداقل معدل برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در یک مقطع پیشین نیز الزامی است. تبصره: حداقل معدل مقطع پیشین برای دانشجویان دانشگاه¬های تابعه وزارت بهداشت، یک نمره کمتر از شرایط مندرج در بند یک ماده دو می¬باشد (آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 2). • دانشجویان پس از طی شش نیمسال (در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه¬ای)، 2 سال (در مقطع دکتری تخصصی بالینی) و پس از آزمون جامع (در مقطع دکتری تخصصی) می-توانند در این رقابت شرکت نمایند. تبصره: در صورتی که دانشجو کلیه واحدهای درسی را گذرانده باشد، صرفاً می¬تواند در اولین فراخوان این جشنواره شرکت نماید (همان، ص 2). • هر دانشجو در هر مقطع فقط یک بار می¬تواند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود (همان، ص 3). • کسب حداقل امتیازات آزمون زبان برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی الزامی می¬باشد. • کسب حداقل امتیاز از بخش¬های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی و شئون دانشجویی برای شرکت در این رقابت الزامی است. • دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی انضباطی و یا مراجع قانونی ذیربط در مقطع مربوطه امکان شرکت در این رقابت را در همان مقطع تحصیلی ندارند. • شرط سنی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر 40 سال می¬باشد (همان، ص 2). نحوه محاسبه امتیازات کلیه امتیازات دانشجویان، مطابق با مقطع تحصیلی، منطبق با حدود در نظر گرفته شده در جدول ذیل محاسبه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیازات دانشجویان نمونه (همان، ص 2) مقطع تحصیلی آموزشی پژوهشی حداکثر- حداقل فرهنگی حداکثر- حداقل شئونات حداکثر- حداقل جمع کارشناسی ارشد ناپیوسته 28 42-15 25-10 5-3 100 دکتری PhD 18 52-20 25-10 5-3 100 بالینی 35 35-10 25-10 5-3 100 ارائه تأییدیه برای کلیه فعالیت¬های علمی و فرهنگی ضروری است و صرفاً فعالیت¬های صورت گرفته در طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع مورد ارزیابی، ملاک محاسبه و امتیاز می¬باشد. متقاضیان در صورت کسب حداقل 60 امتیاز از کل صد امتیاز این جدول می¬توانند به مرحله کشوری راه یابند (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 3). نحوه محاسبه امتیاز آموزشی امتیاز معدل: از مجموع امتیاز معدل، بخشی به معدل کل واحدهای گذرانده اختصاص و بخش دیگر به معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو بر اساس جداول زیر تعلق می¬گیرد. در صورتی که دانشجویی دروس خود را زودتر از سنوات تعیین شده اتمام برساند، به نیمسال باقیمانده امتیاز بالاترین معدل نیمسال تعلق می¬گیرد (همان، ص 4). نحوه محاسبه امتیاز معدل دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته (همان، ص 4) کارشناسی ارشد ناپیوسته معدل کل واحدهای گذرانده حداکثر 24 امتیاز نحوه محاسبه امتیاز (17- معدل کل) * 8 معدل نیمسال¬های تحصیلی حداکثر 4 امتیاز 4 امتیاز برای 4 نیمسال معدل در هر نیمسال امتیاز احتسابی 18-17 19-18 20-19 5/0 75/0 1 نحوه محاسبه امتیاز معدل دانشجویان دکتری تخصصی (همان، ص 4) دکتری تخصصی PhD معدل کل واحدهای گذرانده حداکثر 15 امتیاز نحوه محاسبه امتیاز (17- معدل کل) * 8 معدل نیمسال¬های تحصیلی حداکثر 3 امتیاز 3 امتیاز برای 3 نیمسال معدل در هر نیمسال امتیاز احتسابی 18-17 19-18 20-19 5/0 75/0 1 نحوه محاسبه امتیاز معدل دانشجویان دکتری تخصصی بالینی (همان، ص 4) دکتری تخصصی بالینی میانگین نمره کتبی ارتقا در سال¬های تحصیلی حداکثر 25 امتیاز نحوه محاسبه امتیاز 2/ (100- میانگین نمره کتبی ارتقا سالهای تحصیلی) نمره کتبی ارتقا در هر یک از سال¬های تحصیلی حداکثر 10 امتیاز 10 امتیاز برای 4 سال نمره کتبی ارتقا امتیاز احتسابی 110-100 120-110 130-120 150-130 1 5/1 2 5/2 دانشجویان دوره دکتری تخصصی بالینی پذیرفته شده در آزمون بورد تخصصی، 2 امتیاز افزوده به ایشان اضافه می¬گردد (آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 5). المپیادهای علمی: امتیاز المپیاد به صورت افزوده به امتیازات بخش آموزش اضافه خواهد شد. نحوه محاسبه امتیاز المپیادهای علمی دانشجویان (همان، ص 5) المپیادهای علمی عنوان امتیاز اول 3 دوم 2 سوم 1 برگزیدگان منطقه ای 5/0 آزمون زبان: امتیاز زبان به صورت افزوده به امتیازات بخش آموزش اضافه خواهد شد. نحوه محاسبه امتیاز آزمون زبان دانشجویان (همان، ص 5) HMLE MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL Paper TOLIMO امتیاز 100-85 100-85 9- 5/6 120-90 300-232 680-575 3 85-75 85-75 5/6- 5/5 89-70 232-196 575-525 2 75-65 75-65 5/5- 5/4 69-50 196-152 525-475 1 65-55 65-55 5/4- 4 49-39 152-133 475-450 0 در صورتی که دانشجو بیش از یک مدرک معتبر زبان ارائه نموده باشد، بالاترین امتیاز برای او محاسبه می¬گردد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 5). نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی • کلیه فعالیت¬های بخش پژوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی دانشجو باشد. • کلیه فعالیت¬های پژوهشی که به صورت مشترک با اساتید دانشگاه صورت گرفته است، بدون احتساب اساتید در نظر گرفته و امتیاز داده می¬شود. • در صورتی که فعالیت¬های پژوهشی دانشجو بیشتر از سقف تعیین شده پژوهشی باشد، به شرط آوردن بیش از 70 درصد کل امتیازات بخش فرهنگی، تا سقف 10 امتیاز به عنوان امتیاز افزوده به مجموع امتیاز بخش پژوهشی آنان قابل افزایش خواهد بود (همان، ص 6). مقالات (حداکثر 50 درصد امتیازات بخش پژوهشی): مقالات دانشجویان مطابق با جدول امتیازات ذیل محاسبه می¬گردد: نحوه محاسبه امتیاز مقالات دانشجویان (همان، ص 6) نوع مقاله یک تا دو نفره بیشتر از 2 نفر چاپ هر مقالات کامل در مجلات نمایه شده معتبر خارجی (ISI) 6-4 5-3 چاپ هر مقالات کوتاه در مجلات نمایه شده معتبر خارجی (ISI) 4-2 3-2 چاپ هر مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و مجلات دارای امتیاز علمی- پژوهشی 5-3 4-2 چاپ هر مقاله در سایر مجموعه های معتبر علمی- ترویجی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی 2-1 5/1-5/0 ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس¬های خارجی بین¬الملل معتبر 2-1 5/1-5/0 ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس¬های داخلی بین¬الملل معتبر 5/1-5/0 1-5/0 ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس¬های ملی معتبر 1-5/0 5/0 چنانچه فرد نویسنده اول یا نویسنده مسئول (Corresponding Author) مقاله باشد، یک امتیاز اضافه می-گردد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 6). به ازای هر مقاله چاپ شده در مجله با شاخص تأثیر (Impact Factor)، امتیازات جدول ذیل به امتیازات جدول فوق اضافه می¬گردد (همان، ص 6). نحوه محاسبه امتیاز شاخص تأثیر مقالات دانشجویان (همان، ص 6) شاخص تأثیر (Impact Factor) زیر یک یک تا پنج پنج به بالا امتیاز 1 2 3 طرح¬های پژوهشی (حداکثر 30 درصد امتیازات بخش پژوهشی): شامل فعالیت و همکاری در هر طرح¬های ملی، پژوهش¬های کاربردی و طرح¬های پژوهشی دانشگاهی (اتمام یافته) می¬شود که مطابق جدول زیر محاسبه می¬گردد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 6). نحوه محاسبه امتیاز طرح¬های پژوهشی دانشجویان (همان، ص 7) مسئولیت دانشجو در اجرای طرح امتیاز کارشناسی ارشد ناپیوسته دکترای تخصصی PhD و دکترای تخصصی بالینی مجری اصلی طرح 6-3 8-5 همکار طرح 3-1 4-2 • در صورت ارائه یک طرح پژوهشی در جشنواره¬های متعدد صرفاً امتیاز یک بخش در نظر گرفته خواهد شد. • پژوهش¬های کاربردی باید به تأیید بالاترین مقام سازمان مربوطه (تأمین¬کننده منابع مالی طرح) برسد. • دستاوردهای حاصل از طرح¬های پژوهشی در بخش¬های دیگر (مقالات، کتب و ...) قابل محاسبه نمی¬باشند (همان، ص 7). تألیف کتاب (حداکثر 30 درصد امتیازات بخش پژوهشی): کتب تألیفی دانشجویان مطابق با جدول ذیل محاسبه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیاز تألیف کتاب توسط دانشجویان (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 7). تعداد نویسنده یا نویسندگان امتیاز کارشناسی ارشد ناپیوسته دکترای تخصصی PhD و دکترای تخصصی بالینی 1 نفره 6-4 8-5 2 نفره 5-3 6-4 2 نفر به بالا 4-2 5-3 • ارائه مجوز ارشاد و قرارداد چاپ انتشارات برای کتاب¬های چاپ نشده ضروری است. • به تألیف کتاب به صورت تصنیفی یا کتب مرجع ده امتیاز تعلق می¬گیرد (همان، ص 7). • در صورت انتشار کتاب توسط دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها و پژوهشکده¬ها، دو امتیاز افزوده می¬شود. • در صورتی که کتاب در جشنواره¬های معتبر ملی و بین¬المللی حائز رتبه اول تا سوم گردد، 2 امتیاز افزوده خواهد شد (همان، ص 7). ترجمه و گردآوری کتاب (حداکثر 20 درصد امتیازات بخش پژوهشی): کتب ترجمه و گردآوری دانشجویان مطابق با جدول ذیل محاسبه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیاز ترجمه و گردآوری کتاب توسط دانشجویان (همان، ص 8) تعداد نویسنده یا نویسندگان امتیاز کارشناسی ارشد ناپیوسته دکترای تخصصی PhD و دکترای تخصصی بالینی 1 نفره 4-3 5-4 2 نفره 3-2 4-3 2 نفر به بالا 2-1 3-2 ارائه مجوز ارشاد و قرارداد چاپ انتشارات برای کتاب¬های چاپ نشده ضروری است (همان، ص 8). اختراع، ابداع و نوآوری (حداکثر 30 درصد امتیازات بخش پژوهشی): به اختراع، ابداع و یا نوآوری دارای تأییدیه از سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت امتیاز ذیل تعلق می¬گیرد. نحوه محاسبه امتیاز اختراع، ابداع و نوآوری توسط دانشجویان (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 7). تعداد امتیاز کارشناسی ارشد ناپیوسته دکترای تخصصی PhD و دکترای تخصصی بالینی 1 نفره 6-5 8-6 2 نفره 5-4 6-5 3 نفر و بالاتر 4-3 5-4 به هر گونه ارائه طرح و یا ایده اجرا شده در کلیه بخش¬های مختلف صنعتی، خدماتی، عمومی، اجتماعی و دانشگاهی با گواهی بالاترین مقام آن بخش و تأیید معاون پژوهشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه، حسب نوع و سطح آن از یک تا پنج امتیاز تعلق می¬گیرد (همان، ص 8). به اختراعات مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان امتیازات ذیل اضافه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیاز سطح اختراع دانشجویان (همان، ص 8) سطح اختراع امتیاز سطح 2 3 سطح 1 5 مسابقات و جشنواره¬های علمی (حداکثر 20 درصد امتیازات بخش پژوهشی): به کسب عناوین در مسابقات و جشنواره¬های علمی کشوری خوارزمی، رازی، فارابی و سایر جشنواره¬های مورد تأیید وزارتین امتیاز زیر تعلق می¬گیرد: نحوه محاسبه امتیاز مسابقات و جشنواره¬های علمی (همان، ص 8) تعداد امتیاز کارشناسی ارشد ناپیوسته دکترای تخصصی PhD و دکترای تخصصی بالینی 1 نفره 5 7 2 نفره 3 5 3 نفر و بالاتر 1 3 به اختراعات برگزیده در مسابقات و جشنواره¬های علمی، بیشترین امتیاز تعلق گرفته در یکی از دو بند فوق تعلق می¬گیرد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 8). نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی صرفاً فعالیت¬های فرهنگی و اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد، ملاک محاسبه و امتیاز خواهد بود (همان، ص 9) فعالیت¬های قرآنی (حداکثر 50 درصد کل امتیاز فرهنگی): امتیاز کسب مقام در مسابقات قرآن (حفظ، قرائت و تفسیر) با توجه به جدول ذیل محاسبه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیاز مسابقات قرآن (حفظ، قرائت و تفسیر) (همان، ص 9) عنوان بین¬المللی ملی کشوری دانشگاهی مقام اول 12 9 6 3 مقام دوم 11 8 5 2 مقام سوم 10 7 4 1 • برگزیدگان سایر مسابقات با سطح پایین¬تر از کشوری، امتیاز معادل دانشگاهی کسب می¬نمایند. • به برگزیدگان مسابقات دینی (با موضوعات قرآنی، نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ....) نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می¬گیرد. • به دانشجویان اقلیت¬های دینی رسمی کشور، با ارائه گواهی فعالیت معتبر از مراجع مربوطه و تأیید کمیته داوری فرهنگی امتیاز بند فوق تعلق می¬گیرد. • به دانشجویانی که در طول یکسال در یک رشته قرآنی دارای چند مقام هستند، صرفاً به بالاترین مقام کسب شده آنها امتیاز تعلق می¬گیرد. • حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء، با تأیید مراکز ذیصلاح، نیم امتیاز کسب می¬نمایند (همان، ص 9) • به مربیان قرآنی دارای تأییدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها و یا سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی، دو امتیاز و در صورت آموزش در دانشگاه دو امتیاز افزوده تعلق می¬گیرد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 9). فعالیت در نهادهای دانشجویی: به ازای هر سال مسئولیت در نهادهای دانشجویی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می¬گردد. نحوه محاسبه امتیاز فعالیت در نهادهای دانشجویی (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 9). نهاد دانشجویی امتیاز سمت کشوری دانشگاه انجمن¬های علمی، کمیته-های تحقیقات دانشجویی، کانون¬های فرهنگی، تشکل-های سیاسی و شوراهای صنفی دبیر 5 3 عضو شورای مرکزی یا هیأت مدیره 4 2 • سقف امتیازات فعالیت سیاسی و اجتماعی 8 امتیاز است. • در صورت فعالیت همزمان در بیش از یک نهاد دانشجویی، سقف امتیازات به 10 امتیاز ارتقا می-یابد (همان، ص 9) • به عضویت بیش از یکسال دانشجو در نهادهای دانشجویی، یک امتیاز تعلق می¬گیرد. عضویت در نهادهای نظارتی (حداکثر 5 امتیاز): به ازای هر سال عضویت در نهادهای نظارتی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می¬گردد (همان، ص 10). نحوه محاسبه امتیاز عضویت در نهادهای نظارتی (همان، ص 10) عضو دانشجویی کمیته انضباطی و عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات امتیاز (حداکثر 5) کشوری دانشگاه 4 2 نشریات دانشجویی (حداکثر 6 امتیاز): مشارکت و همکاری در تهیه نشریات دانشگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که مورد تأیید هیأت نظارت بر نشریات دانشجویی کشور باشد، به ازای هر سال امتیاز ذیل تعلق می¬گیرد (همان، ص 10). نحوه محاسبه امتیاز همکاری در نشریات دانشجویی (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 7). وضعیت همکاری امتیاز (حداکثر 6) مدیر مسئول یا سردبیر 2 عضو شورای سردبیری یا هیأت تحریریه 1 تألیف کتب فرهنگی (حداکثر 5 امتیاز): کتابهای تألیفی و ترجمه غیرمرتبط با رشته تحصیلی متقاضی در موضوعات قرآنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی بر اساس جدول ذیل محاسبه می¬شود (همان، ص 10). نحوه محاسبه امتیاز تألیف کتب فرهنگی (همان، ص 10) موضوع تک نفره دو نفره و بالاتر تألیف 5-3 3-2 ترجمه و گردآوری 3-2 2-1 جشنواره¬های معتبر هنری و ادبی (حداکثر 50 درصد کل امتیاز فرهنگی): به کسب عناوین در مسابقات، جشنواره¬های معتبر هنری و ادبی امتیاز ذیل تعلق می¬گیرد (همان، ص 10). نحوه محاسبه امتیاز شرکت در جشنواره های معتبر هنری و ادبی (همان، ص 10) عنوان بین المللی کشوری منطقه¬ای دانشگاهی مقام اول 12 9 6 3 مقام دوم 11 8 5 2 مقام سوم 10 7 4 1 به عناوین کسب شده در مسابقات استانی امتیاز بخش دانشگاهی تعلق می¬گیرد. سایر فعالیت¬های فرهنگی: نحوه محاسبه امتیاز شرکت در سایر فعالیت¬های فرهنگی (همان، ص 11) ردیف موضوع فعالیت امتیاز 1 برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر، ساخت فیلم و .... در فضای دانشگاه با توجه به ارزش اثر 2-1 2 مشارکت در اردوهای جهادی و هجرت و ... که در خدمات¬رسانی به مناطق محروم شرکت داشته باشند. 2 3 اهداء خون بیش از دو نوبت حداکثر 2 امتیاز 4 حضور و مشارکت در کارگاه¬های آموزشی مهارت¬های زندگی و سایر کارگاه¬هایی که توسط دفاتر مشاوره دانشگاه¬ها برگزار می¬شود. حداکثر 1 5 برگزاری کرسی¬های نظریه¬پردازی و آزاد اندیشی (به شرط آنکه اخذ مجوز به صورت فردی صورت گرفته باشد.) 2 6 کسب مقام در جشنواره ملی حرکت، رویش، نشریات دانشجویی و سایر جشنواره-های فرهنگی که در سطح کشوری توسط وزارتین برگزار می¬گردد. 4 7 کسب مقام در جشنواره¬های معتبر بین¬المللی و ملی که توسط سایر وزارتخانه¬ها و نهادهای معتبر ملی برگزار می¬گردد. 5-3 8 مدرک مربیگری در یکی از رشته¬های هنری و ادبی (از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) 2 9 آموزش توسط دانشجویان دارای مدرک مربی¬گری بند فوق در سطح دانشگاه 2 10 عضویت در تعاونی¬های دانشجویی که به طور رسمی فعالیت می¬نمایند. 2 11 همکاری در ستاد توسعه دانشگاه 3 (هر سال 1 امتیاز) همکاری با نهادهای خارج از دانشگاه 1 برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر، ساخت فیلم و .... در سطح حرفه¬ای خارج از دانشگاه با توجه به ارزش اثر 4-2 2 مشارکت و حضور در امدادرسانی حوادث غیرمترقبه (بلایای طبیعی) که به تأیید سازمان هلال احمر برسد. 5 3 همکاری در فعالیت¬های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، انجمن¬های صنفی- هنری 2 4 عضویت و همکاری بیش از یکسال در بنیادهای خیریه و عام¬المنفعه رسمی (کمیته امداد، بهزیستی و ...) 2 5 عضویت در هیأت امنای مؤسسات خیریه رسمی 4 6 مشارکت و همکاری در فعالیت¬های علمی مشترک با نهادهای علمی و پژوهشکده¬های دارای مجوز از وزارتین 2 تبصره 1: کلیه مدارک و مستندات فعالیت¬های فوق باید به تأیید مرجع ذی¬صلاح (معاونت فرهنگی، وزارت ارشاد، جمعیت هلال احمر و ....) رسیده باشد. تبصره 2: در صورت متأهل بودن دانشجو، یک امتیاز به امتیازات فرهنگی وی افزوده می¬شود (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 11). ایثارگری: به ایثارگران، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده ایشان بر طبق بندهای ذیل امتیاز تعلق می¬گیرد. • جانبازان 70 درصد، 15 امتیاز • جانبازان 50 تا 69 درصد، 12 امتیاز • جانبازان 25 تا 49 درصد، 10 امتیاز • آزادگان به ازای هر سال اسارت 4 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز) (همان، ص 11) • رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه یک امتیاز (حداکثر 8 امتیاز) • فرزند و همسر (شهید، جانباز هفتاد درصد به بالا، آزاده)، 10 امتیاز • فرزند و همسر جانباز 50 تا 69 درصد، 7 امتیاز (همان، ص 12) • فرزند و همسر جانبازان 25 تا 49 درصد، 5 امتیاز تبصره 1: امتیاز میزان حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضریب دو محاسبه خواهد شد. تبصره 2: امتیازات ایثارگران تنها بر اساس یکی از بندهای فوق محاسبه و لحاظ می¬گردد (همان، ص 12) فعالیت¬های ورزشی (حداکثر 50 درصد کل امتیاز فرهنگی): به کسب عناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلق می¬گیرد. نحوه محاسبه امتیاز شرکت در فعالیت¬های ورزشی (همان، ص 12) عنوان بین المللی کشوری منطقه¬ای دانشگاهی مقام اول 12 9 6 3 مقام دوم 11 8 5 2 مقام سوم 10 7 4 1 • به عناوین کسب شده در مسابقات استانی که در مقطع فعلی دانشجو باشد، امتیاز بخش دانشگاه¬ها تعلق می¬گیرد. • مرجع تأیید¬کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می-باشد. • به برگزیدگان رشته¬های مشترک مسابقات برگزار شده در یکسال، امتیاز بالاترین مقام تعلق می-گیرد. • به برگزیدگان مسابقات ورزش¬های غیرحرفه¬ای (طناب¬کشی، پرتاب دارت و.....)، نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می¬گیرد. • به دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری در یکی از رشته¬های ورزشی از انجمن¬ها و فدراسیون¬های ورزشی که به تأیید اداره تربیت بدنی دانشگاه رسیده باشد، 2 امتیاز تعلق می¬گیرد و در صورت اقدام به آموزش در سطح دانشگاه دو امتیاز دیگر افزوده می¬گردد (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه، 1394، ص 12). شئون دانشجویی شاخص¬های امتیاز شئون دانشجویی به شرح ذیل می¬باشد که پس از تعیین امتیاز در هر یک از موارد پنجگانه مجموع امتیاز بدست آمده می¬باشد (همان، ص 12). نحوه محاسبه امتیاز شئون دانشجویی (همان، ص 12) ردیف عنوان امتیاز 1 پایبندی به انجام فرائض دینی و متعهد بودن 1 2 رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتماعی 1 3 رعایت اخلاق و مسئولیت¬های حرفه¬ای 1 4 احترام به اساتید، دانشجویان و سایرین 1 5 سایر ویژگی¬های برجسته اخلاقی و فرهنگی دانشجو 1 سایر موارد • به دانشجویان معلول با ارائه تأییدیه از سازمان بهزیستی در صورت کسب 90 درصد حد نصاب امتیاز لازم برای شرکت در این رقابت ده امتیاز تشویقی تعلق می¬گیرد. • تعداد دانشجویان نمونه و سهم هر یک از گروه¬های آموزشی در جلسه ستاد هماهنگی معرفی دانشجویان نمونه تعیین و از طریق شیوه نامه به دانشگاه¬ها ابلاغ می¬گردد (همان، ص 13). این آیین¬نامه در 9 ماده و 28 تبصره در تاریخ 23/08/1394 به تأیید وزای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ تصویب، کلیه آیین¬نامه¬های قبلی لغو می¬گردد.
آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آیین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه‌های دانشجویی بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Affairs stu-Dormitory دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس (اصلاحیه جلسه هیأت رئیسه 1396/07/23) Affairs stu-Dormitory سایر
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر Martyr دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر Martyr دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی سال 88 Martyr دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌‌نامه طرح استاد مشاور Martyr استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تشكیلات و شرح وظایف ستادها و… Martyr سایر
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی ویژه استعدادهای درخشان Martyr دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه شورای صنفی-رفاهی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/02/09 Scope سایر
دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مصوب هیئت رئیسه مورخ 1393/07/27 Scope سایر
دستور‌العمل اجرایی آیین‌نامه شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مصوب هیأت رییسه مورخ 1394/08/24 Scope سایر
راهنمای انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس Scope دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
قرارداد اجاره اماکن ورزشی Sport سایر
وظایف انجمن های ورزشی دانشگاه Sport سایر
وظایف انجمن کوهنوردی Sport سایر
آيين‌نامه عمومی و فنی مسابقات ليگ فوتسال کارکنان و اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس در سال ۱۳۹۸ Sport سایر
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) Affairs stu-Dormitory دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) Affairs stu-Dormitory دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آيين نامه عمومی وفنی مسابقات والیبال دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس سال 1397 Sport سایر
قوانین و مقررات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه Scope - دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان قوانین و مقررات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه¬های کشور- مصوب 07/02/1395 به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه¬های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه¬ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد این آیین¬نامه تشکیل می¬گردد. تعاریف ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می¬رود: حقوق صنفی: به مجموعه¬ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، به شرح ذیل اطلاق می‌گردد. امور رفاهی: • امور تغذیه • امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان؛ • امور خدماتی – دانشجویی: مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاه¬ها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب، نحوه توزیع وام¬های دانشجویی، کار دانشجویی، امور زیست محیطی، بهداشت عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان؛ امور تربیت بدنی دانشجویان؛ نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛ امور دیگر به پیشنهاد شورای موسسه و تصویب شورای نظارت دانشگاه (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 1). تبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع¬گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکل¬ها و جریان¬های سیاسی داخلی و خارج دانشگاه‌ها نمی¬باشند (همان، ص 2). • مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت مستقل فعالیت می¬کنند. • فضاهای دانشگاهی: تمامی فضاها و محوطه¬های دانشجویی دانشگاه. • واحد دانشگاهی: دانشکده‌ها، پردیس¬ها و خوابگاه‌های هر یک از دانشگاه‌ها. • شورای صنفی دانشجویان واحد (شورای واحد): مجموعه¬ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین¬نامه انتخاب می‌شوند. • شورای صنفی دانشجویان موسسه (شورای موسسه): مجموعه‌ای متشکل از دبیران شورای واحد‌های آن موسسه است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند. • شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان مؤسسه (شورای نظارت): شورایی که وظیفه نظارت بر فعالیت¬ها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان و وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان در سطح موسه را بر عهده دارد. • شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان (شورای مرکزی نظارت): شورایی مستقر در سازمان امور دانشجویان، که وظیفه نظارت بر کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی موسسات را بر عهده دارد (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 2). اهداف ماده 2- اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد: • بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب¬تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛ • ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛ • تقویت ارزش¬هایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان (همان، ص 2). • ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی¬ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛ • تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛ • پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه¬ریزی و اجرای فعالیت¬های مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛ • بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛ • تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛ • افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی (همان، ص 3). ارکان و تشکیلات ماده ۳- شورای واحد: هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌گردند. تبصره ۱: شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی بصورت مجزا تشکیل شود. تبصره 2: در پردیس¬های دانشگاهی و مجتمع¬های خوابگاهی که شامل چند واحد زیر¬مجموعه می¬باشند، روش انتخاب شورای صنفی واحد در هر زیر مجموعه به صورت مستقل یا به صورت متمرکز با تشخص و صلاحدید شورای نظارت موسسه می¬باشد. ماده 4- اعضای منتخب شورای صنفی هر واحد، در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء (نصف به علاوه یک کلیه اعضای منتخب شورای واحد) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، که وظیفه مدیریت شورای صنفی و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد. ماده 5- دبیر شورای صنفی واحد می¬تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، در این جایگاه فعالیت نماید (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 3). ماده 6- شورای مؤسسه: شورایی متشکل از دبیران شوراهای صنفی واحدهای مؤسسه به مدت یک سال می¬باشد که در اولین جلسه خود، یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء (نصف به علاوه یک کلیه دبیران) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، و وظیفه مدیریت و امضاء مکاتبات شورای مؤسسه و هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاهی را برعهده دارد (همان، ص 3). تبصره 1: در مؤسسات کم جمعیت که از تعدد واحدها برخوردار نیست، با تصویب شورای نظارت، مؤسسه می¬تواند بدون داشتن شورای واحد، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار نماید. تبصره 2: در مؤسساتی که تعداد بسیار واحدها زمینه تشکیل شورای مؤسسه را با مشکلات همراه می-سازد، ساختار شورای دانشگاه با پیشنهاد شورای نظارت و تؤیید شورای مرکزی نظارت تغییر می‌یابد. ماده 7- دبیر شورای مؤسسه، می¬تواند به صورت متناوب، بدون محدودیت و به صورت متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، در این جایگاه انتخاب شود (همان، ص 4). وظايف و اختيارات ماده ۸- وظایف شورای واحد: • پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛ • پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان واحد از طریق مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛ • همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات • ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛ • رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای واحد؛ • انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاه¬ها (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 4). ماده ۹- وظایف شورای مؤسسه: • پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط موسسه به منظور بهبود شرایط موجود؛ • برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیت¬های جاری شورای واحدها؛ • پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط مؤسسه؛ • تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای مؤسسه؛ • تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛ • نظارت بر عملکرد شورای واحدها (همان، ص 4). • ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛ • رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراض¬های داخلی شورای واحدها؛ • برگزاری انتخابات شورای واحدها (همان، ص 5). ماده ۱۰- وظایف شورای نظارت مؤسسه: • نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در سطح مؤسسه در خصوص اجرای مفاد این آیین¬نامه؛ • بررسی پیشنهادهای شورای مؤسسه و رسیدگی به شکایات آن؛ • برنامه‌ریزی، تصویب و یا پیشنهاد روش¬ها، دستورالعمل¬ها، مقررات و تنظیم برنامه‌های مختلف و متناسب با شرایط هر موسسه در راستای تحقق اهداف این آیین¬نامه در سطح دانشگاه با همکاری معاونت¬های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی؛ • نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛ • بررسی گزارش¬های دوره‌ای معاونت دانشجویی از وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان و تصویب برنامه‌ها و راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت صنفی-رفاهی به سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان؛ • بررسی مسائلی که توسط رئیسی و یا معاون دانشجویی مؤسسه، به این شورا ارجاع می‌شود؛ • تسهیل و تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان در فعالیت¬های صنفی-دانشجویی؛ • ارائه گزارش سالانه فعالیت شورا و نتایج بررسی‌های آن به شورای مرکزی نظارت (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 5). ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی نظارت: • نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در خصوصی اجرای مفاد این آیین¬نامه؛ • بررسی مطالب و مصوبات مؤسسات در حوزه ساختار و تشکیلات شورای صنفی آن مؤسسه؛ • رسیدگی به شکایات شورای مؤسسات در خصوصی عدم اجرای صحیح آیین¬نامه و شیوه¬نامه اجرایی آن؛ (همان، ص 5). • تفسیر و پیشنهاد اصلاح آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان؛ • اصلاح شیوه‌نامه و تهیه و تنظیم سایر دستورالعمل‌ها و فرآیندهای مرتبط با شورای صنفی دانشجویان. ماده 12- به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادهای شورای صنفی، معاونت¬های ذیربط مؤسسه متناوباً با اعضای شورای صنفی جلسه برگزار می¬نمایند. ماده 13- بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه می¬باشد، با تأیید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین¬نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه/واحد وفق مقررات تأمین می¬گردد (همان، ص 6). انتخابات ماده 14- تمامی دانشجویان مؤسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می¬توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند: • گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛ • نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی؛ • دارا بودن حداقل معدل کلی ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری؛ • مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی؛ • عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل¬های اسلامی دارای مجوز در موسسه؛ • مدت باقیمانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می¬شود، کمتر از دو ترم نباشد (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 6). تبصره 1: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا می¬باشند. تبصره 2: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می¬گردد. ماده 15- انتخابات شورای صنفی با رأی ۲۵ درصد کل آراء (کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف بعلاوه یک آراء مأخوذه می¬باشد. تبصره: در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آراء مأخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود. ماده 16- انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آیین¬نامه وشیوه¬نامه در سال¬های بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. ماده 17- برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات می‌باشد که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد (همان، ص 7). ماده 18- به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت مؤسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می¬گردد. نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات ماده 19- مرجع نظارت بر فعالیت¬ها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که متشکل از افراد ذیل می‌باشد: • رئیس مؤسسه (رئیس) • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه؛ • معاون دانشجویی مؤسسه (دبیر)؛ • معاون آموزشی مؤسسه ؛ • معاون مالی، پشتیبانی مؤسسه؛ • مدیر کل امور دانشجویی مؤسسه ؛ • رئيس مرکز مشاوره دانشجویی مؤسسه؛ • یک نماینده از شورای فرهنگی مؤسسه؛ • یک عضو هیات علمی با حکم رئیس مؤسسه برای مدت یکسال؛ • دو عضو از میان شورای صنفی مؤسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس مؤسسه برای مدت یکسال، تبصره: شورای نظارت حداقل ھر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر معتبر است (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 7). ماده 20- شورای نظارت موسسه می¬تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تأیید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می¬دانند به شورای صنفی تفویض نمایند (همان، ص 8). ماده 21- معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیت¬های شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه می‌نماید. شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یک ماه، در خصوصی پرونده اظهار نظر خواهد نمود (همان، ص 8). تبصره: آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورای صنفی که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آیین¬نامه و شیوه‌نامه صورت می¬گیرد، صرفاً در شورای نظارت مؤسسه قابل رسیدگی می¬باشد (همان، ص 8). ماده 22- در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدید نظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام نماید (همان، ص 8). ماده ۲۳- شورای مرکزی نظارت: مرجع تفسیر این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه، تجدید نظر در آراء شورای نظارت موسسه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است که با ترکیب ذیل تشکیل می¬شود: • معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)؛ • رئیس صندوق رفاه دانشجویان (نائب رئیس)؛ • معاون امور دانشجویان داخلی سازمان امور دانشجویان (دبیر شورا)؛ • مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان؛ • مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ • دو نفر از معاونان دانشجویی مؤسسات به انتخاب معاونین دانشجویی؛ • چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی مؤسسات سراسر کشور طبق شیوه نامه (آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 8). تبصره 1: جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، با نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است. ماده 24- شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا مؤسسه اقدام نماید. رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم¬الاجرا است. ماده 25- نظارت بر حسن اجرای این آیین¬نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر مؤسسه بر عهده رئیس مؤسسه می‌باشد. ماده 26- شیوه‌نامه اجرایی این آیین¬نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین¬نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می¬گردد (همان، ص 9). ماده 27- این آیین¬نامه در 27 ماده و 13 تبصره در تاریخ 07/02/1395 به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم¬الاجرا بوده و کلیه آیین¬نامه¬های قبلی ملغی می¬گردد. شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه¬های کشور- مصوب 10/03/1395 تعداد اعضای شورای صنفی دانشجویی ماده 1- تعداد اعضای اصلی، علی¬البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای واحد بر اساس جدول ذیل خواهد بود. تعداد اعضای شورای صنفی دانشجویان (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 1). تعداد اعضا شورا جمعیت دانشجویی اعضا اصلی اعضای علی¬البدل حداقل داوطلب کمتر از ۵۰۰ نفر ۳ ۲ ۶ ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر ۵ ۲ ۱۰ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ نفر ۷ ۳ ۱۴ ۲۰۰۰ نفر به بالا ۹ ۳ ۱۸ چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل (جدول شماره 27) باشد، انتخابات مجدد حداکثر ۱۵روز بعد باید برگزار شود. همچنین چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی، اعضای اصلی شورا کمتر از نصف شود، شورا فاقد رسمیت بوده و انتخابات مجدد به فاصله کمتر از یک ماه باید برگزار شود. ماده 2- مؤسسات با تعداد واحدهای کمتر از ۵، در صورت صلاحدید شورای نظارت مؤسسه، می¬توانند بدون برگزاری انتخابات متعدد برای شوراهای واحدهای آن مؤسسه، منطبق با مواد مرتبط با انتخابات شورای واحد این شیوه¬نامه، انتخابات مستقیم برای شورای مؤسسه برگزار کنند. ماده 3- مؤسسات با تعداد واحدهای بیشتر از ۹، می¬بایست سالی یک بار در خرداد ماه یا تیر ماه هر سال جلسه¬ای جهت تعیین نمایندگان دبیران شورای واحدها به عنوان اعضای شورای مؤسسه برگزار کنند (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 1). تعداد اعضای شورای مؤسسه با تصمیم شورای نظارت مؤسسه، ۷ تا ۹ نفر از دبیران واحدهای مؤسسه می-باشد. همچنین جلسه دبیران واحدها جهت تعیین اعضای شورای مؤسسه با حضور دو سوم تمام دبیران رسمیت می¬یابد و انتخاب افراد با رأی نصف به علاوه یک کلیه دبیران انجام می¬شود (همان، ص 2). در مؤسساتی که از مجموعه واحدهای خوابگاهی متعددی برخوردارند، شورای نظارت مؤسسه در صورت صلاحدید می¬تواند به عنوان یک واحد مشترک، یک انتخابات و یک شورا برای چند واحد خوابگاهی در نظر بگیرد (همان، ص 2). ماده 4- مؤسسات با تعداد واحدهای متعدد که شرایط خاصی اقتضا می¬کند که ساختار متفاوتی داشته باشند، می¬توانند به پیشنهاد شورای نظارت مؤسسه و تصویب شورای مرکزی نظارت، نحوه تعیین اعضای شورای مؤسسه را مشخص سازند (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 2). کمیته اجرایی ماده 5- کمیته اجرایی، شورایی ۵ نفره متشکل از نمایندگان منتخب شورای مؤسسه است که وظیفه برگزاری تمام مراحل انتخابات شوراهای واحدها اعم از ثبت نام از داوطلبان، رأی¬گیری و تمام امور اجرایی مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. کمیته مذکور دو هفته قبل از شروع فرآیند انتخابات، توسط شورای مؤسسه به شورای نظارت معرفی می¬شود (همان، ص 2). تبصره 1: هیچ کدام از داوطلبان نمی¬توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند. تبصره 2: دبیر شورای واحد در صورت داوطلب شدن در انتخابات، حق حضور در کمیته اجرایی را ندارد. تبصره 3: انتخابات شورا در مؤسسه¬ای که برای اولین بار انجام می¬شود، توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی برگزار خواهد شد. ماده 6- کمیته اجرایی حداکثر تا سه روز قبل از انتخابات، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم، صندوق رأی، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه را طی نامه¬ای به شورای نظارت اعلام می¬نماید. تبصره: دبیر کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای نظارت گزارش نماید. ماده 7- مراحل فعالیت کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت کنترل می¬شود (همان، ص 2). ثبت نام و بررسی صلاحیت¬های اولیه ماده 8- برگزاری انتخابات هر مؤسسه در فاصله زمانی یک‌ ماهه اردیبهشت ماه همان سال است. ماده 9- با توجه به شرایط ضروری برای داوطلبین، متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی در هنگام ثبت نام می¬بایست فرم ثبت نام شامل موارد زیر را تکمیل و امضا نمایند (همان، ص 3): • اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی • رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی • رعایت مفاد آیین¬نامه و شیوه¬نامه شورای صنفی دانشجویان (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 3). ماده 10- کلیه فعالیت¬های اجرایی برنامه زمان¬بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره 28 می¬باشد: زمانبندی فعالیت¬های انتخابات (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 3). ردیف فعالیت زمانبندی مسئول اجرا 1 تشکیل کمیته¬های اجرایی و نظارت حداکثر دو هفته قبل از فرایند انتخابات معاون دانشجویی 2 تکمیل فرم ثبت نام و ثبت نام اولیه داوطلبان (مذکور در ماده ۹) ۳ روز کاری کمیته اجرایی 3 استعلام از معاونت آموزشی و شورای انضباطی جهت بررسی شرایط داوطلبی سه روز کاری کمیته نظارت 4 اعلام لیست داوطلبان یک روز کاری کمیته اجرایی 5 درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری داوطلب 6 رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری کمیته نظارت 7 تبلیغات سه روز کاری تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی داوطلب 8 برگزاری انتخابات یک روز کاری کمیته اجرایی 9 اعلام نتایج انتخابات حداکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام زمان اخذ رأی داوطلب 10 درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات یک روز کاری کمیته نظارت 11 رسیدگی به درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات و گزارش به معاون دانشجویی یک روز کاری کمیته نظارت 12 تایید و اعلام نتیجه نهایی به شورای نظارت مؤسسه یک روز کاری پس از بررسی معاون دانشجویی ماده 11- کمیته اجرایی ۱۵ روز قبل از اخذ رأی موظف است نسبت به اطلاع¬رسانی در خصوص فرآیند انتخابات (محل و چگونگی ثبت نام، شرایط داوطلبان، تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رأی، مقررات و تخلفات و...) در مؤسسه مبادرت کند (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 4). ماده 12- کمیته نظارت موظف است پس از برگزاری انتخابات در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به نتایج انتخابات، حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه، مراتب صحت انتخابات را برای تأیید نهایی و اعلام نتیجه نهایی به معاون دانشجویی گزارش نماید (همان، ص 4). کمیته نظارت ماده 13- به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تایید صحت انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب ذیل و با حکم معاون دانشجویی تشکیل می¬شود: • معاون دانشجویی مؤسسه (رئیس کمیته نظارت) • مدیر کل دانشجویی مؤسسه (دبیر کمیته نظارت) • یک نماینده از اعضاء شورای مؤسسه • نماینده دفتر حقوقی مؤسسه • یکی از اعضاء هیات علمی مؤسسه به انتخاب رئیس کمیته تبصره 1: در صورت نبودن شورا در مؤسسه، یکی از دانشجویان مؤسسه با انتخاب معاون دانشجویی، جایگزین بند ۳ این ماده، به عضویت کمیته در خواهند آمد. تبصره 2: جلسات کمیته نظارت با حضور ۴ عضو رسمی و آرای آن با تصویب نصف به علاوه یک حاضرین تصویب می¬گردد (همان، ص 4). تبلیغات و برگزاری انتخابات ماده 14- داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می-توانند شایستگی¬های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد. ماده 15- معاونت دانشجویی و اعضای کمیته¬های اجرایی و نظارت بر انتخابات، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند. ماده 16- انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 4). تبصره: به تشخیص معاون دانشجویی زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود. ماده 17- اعضاء کمیته اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق¬ها را با مهر معاونت دانشجویی مهر و موم نمایند (همان، ص 4). کمیته اجرایی موظف است قبل از شروع رأی¬گیری اسامی تمام داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی، در محل اخذ رای، به طوری که قابل رویت برای رأی¬ دهندگان باشد نصب نماید (همان، ص 5). ماده 18- پس از اتمام زمان قانونی اخذ رأی، صورتجلسه شمارش آرا با حضور نماینده کمیته نظارت، به صورت مکتوب توسط کمیته اجرایی شامل موارد ذیل، با امضا تمام اعضا تهیه و به کمیته نظارت جهت تأیید و اعلام به منتخبین و دانشجویان ارائه می‌شود. • تعداد کل واجدین دارای حق رأی (تعداد کل دانشجویان آن واحد) • تعداد کل آراء مأخوذه (کلیه آراء داخل صندوق اعم از صحیح و باطله) • تعداد آراء صحیح (تعرفه‌هایی که در آن به طور مشخص و با درج نام و کد داوطلبان موردنظر به صندوق رای ریخته شده است) • تعداد آراء باطله (تعرفه¬های مخدوش، از قبیل تعرفه¬هایی با نوشته¬های غیر از اسامی داوطلبان و یا اسامی نوشته بر غیر از تعرفه، تعرفه¬های ناخوانا و سفید ریخته شده در صندوق) • تعداد تعرفه‌های سفید (تعداد تعرفه¬هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است) • تعداد آرا کاندیداها به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی • مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش (همان، ص 5). تبصره 1: در شمارش آراء اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد، به صورت مساوی بین داوطلبان هم اسم تقسیم خواهد شد. تبصره 2: در واحدهایی که بیش از یک صندوق رأی وجود داشته باشد، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته¬های اجرایی و نظارت در محل اخذ رأی انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در همین ماده تهیه و به کمیته نظارت ارائه می¬شود (همان، ص 5). ماده 19- انتخابات با حضور ۲۵ درصد کل واجدین دارای حق رأی رسمیت می¬یابد، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف به علاوه یک کل آرا انتخاب خواهند شد و در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رأی¬ دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آنها) حائز شرایط شناخته خواهند شد (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 5). ماده 20- کمیته نظارت بر انتخابات، پس از دریافت صورتجلسه نتایج انتخابات از سوی کمیته اجرایی، نسبت به تأیید صحت برگزاری انتخابات اقدام می¬نماید و به منتخبین ابلاغ می¬گردد (همان، ص 5). تبصره: عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات به منزله تأیید صحت انتخابات می¬باشد. ماده 21- هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تأیید معاون دانشجویی وفق مقررات از محل اعتبارات موسسه تأمین می¬شود (همان، ص 5). ماده 22- هر دانشجو شخصاً فقط یک بار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر می¬تواند در رأی گیری شرکت نماید و به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رأی¬گیری کمیته نظارت می¬باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فایل اکسل ثبت کرده و در حین اخذ رأی، شمارش آراء هر صندوق و بازشماری نهایی آراء اسامی احتمالی را که بیش از یک بار رأی داده‌اند، حذف نماید (همان، ص 6). تبصره 1: دانشجو صرفاً در واحد آموزشی محل تحصیل خود حق شرکت در انتخابات شورا را دارا می¬باشد. تبصره 2: دانشجویان ساکن در خوابگاه می¬توانند علاوه بر واحد محل تحصیل در انتخابات خوابگاه محل سکونت نیز شرکت نمایند (همان، ص 6). نحوه تشکیل جلسات شورای صنفی ماده 23- جلسات شورا بایستی به صورت منظم حداقل دو هفته یکبار تشکیل گردد. تبصره 1: حضور اعضای علی البدل بدون حق رأی در جلسات بلامانع است. تبصره 2: شورا می¬تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین¬نامه برای انجام وظایف خود کمیته¬ای را تشکیل دهد، مسئول هر یک از این کمیته¬ها بایستی از اعضای اصلی شورا باشد (همان، ص 6). ماده 24- جلسات شورای صنفی واحدها با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با کسب اکثریت نسبی آراء (نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه) تصویب می¬شود. ماده 25- حداکثر یک هفته پس از تأیید صحت برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت، اعضا منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورای واحد انتخاب و به شورای مؤسسه و معاون دانشجویی معرفی نمایند (شیوه¬نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، 1395، ص 6). تبصره: چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، اعضا مجدداً از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می¬کنند. ماده 26- چنانچه جلسات شورای واحد بیش از دو ماه تشکیل نشود، شورای واحد فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی پیشنهاد انحلال شورای واحد را به شورای نظارت ارائه خواهد نمود (همان، ص 6). ماده 27- هر یک از اعضای اصلی شورا که در سه جلسه غیبت کنند، مستعفی شناخته شده و عضو علی-البدل جایگزین وی خواهد شد. ماده 28- چنانچه هر یک از اعضای اصلی شورا قصد استعفا داشته باشد، باید استعفای خود را با ذکر دلیل، کتباً به دبیر شورا اعلام نماید. تبصره: اگر تعداد استعفادهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضا ساقط گردد، شورا منحل خواهد شد (همان، ص 6). ماده 29- جلسات شورای مؤسسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آراء (نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه) قانونی می¬باشد (همان، ص 6). ماده 30- اعضای شورای مؤسسه را دبیران شورای واحدهایی تشکیل می¬دهند که تا نیمه خردادماه هر سال، انتخابات برگزار نموده باشند و دبیر شورای خویش را تعیین و معرفی نموده باشند (همان، ص 7). سایر موارد ماده 31- مؤسسه موظف است محل مناسب جهت فعالیت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف را فراهم آورد (همان، ص 7). ماده 32- هزینه برنامه¬ها و فعالیت¬های شورا در حد متعارف پس از تأیید معاون دانشجویی در چارچوب مقررات از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد بود. ماده 33- معاونت دانشجویی می¬¬تواند در راستای ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیت¬های صنفی نسبت به اختصاص کار دانشجویی به اعضای شورای صنفی در حد امکانات مؤسسه اقدام کند. ماده 34- شیوه انتخاب چهار نماینده دبیران شورای صنفی مؤسسات سراسر کشور، مندرج در بند ۷ ماده ۲۳ آیین¬نامه شورای صنفی، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور دانشجویان تعیین و ابلاغ می-گردد. ماده 35- این شیوه¬نامه در 35 ماده و 18 تبصره در تاریخ 10/03/1395 به تأیید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسید و از تاریخ تصویب لازم¬الاجرا است و کلیه شیوه¬نامه¬ها و دستورالعمل¬های پیشین لغو می¬باشد.
قوانین و مقررات دریافت وام‌های تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Affairs stu-Services دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان قوانین و مقررات دریافت وام¬های تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وام¬های صندوق به دانشجویان متقاضی، مشروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم) قابل پرداخت است (دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 95-1394، ص 1). اعطای هرگونه وام و تسهیلات (خوابگاه و غیره) تنها پس از اخذ سند تعهد محضری مجاز می¬باشد. همچنین دانشجویانی که موظف به پرداخت شهریه می¬باشند یا از تسهیلات وام شهریه استفاده می¬نمایند، حائز شرایط استفاده از سایر تسهیلات نبوده و در صورت استفاده از خوابگاه موظف به پرداخت نقدی می-باشند (همان، ص 1). پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بلامانع است. دانشجویان میهمان نیز باید از طریق دانشگاه مبداء درخواست وام نمایند (همان، ص 2). دانشجویانی که به هر دلیل از وام¬های اعطایی صندوق استفاده نموده¬اند ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را به صورت یکجا به صندوق بازپرداخت نمایند. بدیهی است ادامه پرداخت وام به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به بازپرداخت کامل وام¬های یاد شده می¬باشد و مسئولیت کنترل و پیگیری به عهده دانشگاه می¬باشد (همان، ص 3). انواع وام¬های صندوق رفاه دانشجویان وزرات بهداشت و دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از آنها وام تحصیلی و مسکن وام مسکن صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه¬های دانشجویی سکونت نداشته باشند و در صورت ارائه اجاره¬نامه رسمی (دارای کد رهگیری)، با رعایت سایر ضوابط پرداخت می-گردد (همان، ص 4). وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب می¬باشد. مدت استفاده از وام¬های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می-باشد: • مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداکثر 4 نیمسال تحصیلی • مقطع کارشناسی پیوسته: حداکثر 8 نیمسال تحصیلی • مقطع دکترای حرفه¬ای: حداکثر 14 نیمسال تحصیلی (دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 95-1394، ص 4). پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع می¬باشد (همان، ص 4). همچنین پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت¬کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است. پرداخت سایر وام¬ها با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است (همان، ص 4). وام ضروری وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می¬شوند، پس از یکسال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل پرداخت می¬شود (همان، ص 5). وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب می¬باشد. به دانشجویان واجد شرایط زیر، علاوه بر وام ضروری، تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری پرداخت می¬گردد: • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه¬های کشور. • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاه¬های کشور. • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای پژوهشی دانشگاه¬های کشور. • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین¬المللی و جهانی دانشجویی. • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه¬های کشور. • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین¬المللی. • نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی. • دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و ...) که در یکی از دانشگاه¬ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها در زلزله خسارت دیده باشند. • دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات. • دانشجویان مبتلا به بیماری¬های خاص و پرهزینه (همان، ص 5). ودیعه مسکن ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه¬های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره¬نامه رسمی- دارای کدرهگیری- ارائه نمایند، فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می¬گردد (همان، ص 6). به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه¬ای به شرط داشتن میانگین معدل حداقل 12 بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی، ودیعه مسکن پرداخت می-گردد دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 95-1394، ص 6). ودیعه مسکن پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره¬نامه نمی¬باشد. همچنین به دانشجویانی که بابت پیش¬ پرداخت اجاره¬بها وجهی پرداخت ننموده¬اند، ودیعه مسکن تعلق نمی¬گیرد (همان، ص 6). منزل اجاره¬ای می¬بایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه¬ای محل تحصیل که قابل تردد هستند، باشد (همان، ص 7). در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می¬گیرد. همچنین به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می¬کنند و به دانشجویان میهمان نیز ودیعه مسکن تعلق نمی¬گیرد. قابل ذکر است دانشجویانی که متارکه می¬نمایند، ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی می¬باشند (همان، ص 7). دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده¬اند، چنانچه فارغ¬التحصیل شده یا مدت اجاره آنان پایان یافته و منزل اجاره¬ای را تخلیه می¬نمایند، باید میزان ودیعه دریافتی را واریز نمایند و مسئولیت پیگیری در این زمینه بر عهده دانشگاه مربوط می¬باشد (همان، ص 7). برگشت ودیعه مسکن به صندوق، شامل جانبازان فارغ¬التحصیل نیز می¬گردد. مدارک مورد نیاز برای ارائه به امور دانشجویی دانشگاه: 1- تنظیم سند تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی (نمونه پیوست) 2- تنظیم برگ درخواست ودیعه مسکن. 3- تصویر صفحات شناسنامه. 4- تصویر کارت ملی. 5- تصویر اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری. 6- شماره حساب فراگیر در بانک تجارت (همان، ص 14). تذکر 1: ودیعه مسکن پرداختی تا سقف اعلام شده قابل پرداخت بوده و در صورتی که مبلغ ودیعه پرداخت شده مندرج در اجاره¬نامه کمتر از سقف باشد، معادل ودیعه مندرج در اجاره¬نامه پرداخت می¬گردد. تذکر 2: ارائه اصل مدارک برای مطابقت با تصویر در زمان تحویل به امور دانشجویی دانشگاه الزامی می-باشد (همان، ص 14). ودیعه مسکن نخبگان به منظور حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر، حائزین مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیاد نخبگان با همکاری صندوق اقدام به اعطای ودیعه مسکن به صورت قرض الحسنه می¬نماید. این وام به نخبگان دارای معرفی¬نامه از بنیاد که ساکن خوابگاه نباشند و به شرط اجاره مسکن پرداخت می¬شود. این دستورالعمل مشتمل بر 5 فصل و 54 ماده و 12 تبصره و 6 تذکر تنظیم و از تاریخ 01/07/1394 قابل اجراست و همه دستورالعمل¬های قبلی که مغایر با این دستورالعمل می¬باشد، لغو می¬گردد. فهرست انواع وام¬های دانشجویی وزارت بهداشت و مبالغ سرانه آنها مبالغ سرانه انواع وام¬های دانشجویی وزارت بهداشت (مأخذ: ابلاغیه سرانه وام¬ها و نرخ اجاره¬بها خوابگاه¬ها در سال تحصیلی 97-96) ردیف نوع وام مبلغ (ریال) 1 وام تحصیلی دانشجویان مجرد (ماهیانه) 900.000 دانشجویان متأهل (ماهیانه) 1.500.000 حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرزند 400.000 2 وام مسکن دانشجویان مجرد (ماهیانه) 1.000.000 دانشجویان متأهل (ماهیانه) 1.300.000 3 وام ضروری مقاطع دکترای تخصصی (Ph.D) و تخصص (دستیاران) 10.000.000 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 6.000.000 حج و عتبات عالیات 7.000.000 4 ودیعه مسکن مقاطع کارشناسی ارشد، مقاطع دکترای تخصصی (Ph.D) و تخصص (دستیاران) (تهران) 100.000.000 مقطع دکتری حرفه ای (تهران) 75.000.000
قوانین و مقررات اداره تغذیه و نحوه استفاده از تسهیلات موجود Affairs stu-Nutrition دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان قوانین و مقررات اداره تغذیه و نحوه استفاده از تسهیلات موجود صدور كارت همزمان با انجام مراحل ثبت نام، کارت دانشجویی که قبلاً صادر گردیده است تحویل دانشجو می¬شود که به عنوان کارت تغذیه نیز مورد استفاده قرار می¬گیرد. آشنايي با سامانه مكانيزه تغذيه پس از دریافت کارت دانشجویی، دانشجویان محترم می¬توانند با استفاده از سیستم اینترنتی اتوماسیون تغذیه که لینک آن در پورتال دانشجویی موجود است، از طریق کارت¬های عضو شتاب اقدام به شارژ کارت تغذیه خود نمایند. لازم به ذکر است شماره دانشجویی به عنوان شماره کاربری و کد ملی (بدون در نظر گرفتن صفر کد ملی¬هایی که با صفر شروع می¬شود) به عنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است. تذکر 1: در موارد ضروری شارژ کارت با مراجعه به واحد اتوماسیون به صورت نقدی امکان¬پذیر می¬باشد. تذکر 2: دانشجویان ساکن خوابگاه جهت ایجاد امکان دریافت شام و صبحانه، باید فرم اطلاعات مربوط به خوابگاه محل اسکان خود را از اداره خوابگاه¬ها دریافت و به واحد اتوماسیون تغذیه واقع در جنب ورودی سالن غذاخوری برادران تحویل دهند. رزرو غذا پس از شارژ کارت از طریق اینترنت و یا واحد اتوماسیون، دانشجویان جهت رزرو غذا باید کارت خود را به قسمت پایین دستگاه (آرم قرمز رنگ شرکت سازنده) نزدیک کنند. روی صفحه نمایش دستگاه، جدول رزرواسیون و میزان اعتبار نمایش داده می¬شود. با فشار دادن یکی از دکمه¬های هفته جاری، یک، دو و یا سه هفته آینده، غذای فرد انتخاب می¬گردد. وعده¬های غذایی به صورت عدد صفر چشمک¬زن نمایش داده می¬شود و قابل انتخاب است. دانشجویان باید دکمه وعده دلخواه را فشار دهند تا از حالت چشمک¬زن خارج و به عدد (1) تبدیل گردد. سپس دکمه تأیید را فشار دهند تا غذای رزرو شده ثبت گردد. با توجه به عرضه دو نوع غذا در هر وعده، دانشجویان عزیز در انتخاب نوع غذا که به صورت نوع 1 یا نوع 2 قابل رزرو است، دقت کافی را داشته باشند که از دکمه نوع غذا برای انتخاب نوع 1 و یا نوع 2 استفاده نمایند. تذکرات مهم: • دکمه انصراف برای پس دادن غذای رزرو شده طراحی نشده است. • علامت * (در جدول صفحه نمایش دستگاه) به این معنی است که دانشجو در آن وعده غذای خود را صرف کرده است. • در وعده¬های غذایی که روی صفحه نمایش دستگاه حالت چشمک¬زن ندارد، رزرو غذا ممکن نیست. • همواره پس از رزرو غذا، باید دکمه تأیید برای ثبت اطلاعات فشار داده شود، در غیر این صورت غذا رزرو نخواهد شد. • چنانچه اعتبار دانشجو کم باشد، سفارش غذا مقدور نخواهد بود. با توجه به نمایش میزان اعتبار در دستگاه رزرو غذا، دانشجویان باید برای افزایش اعتبار کارت خود اقدام نمایند. • رزرو غذا فقط تا 48 ساعت قبل امکان¬پذیر است و روزفروش غذا به تعداد محدود و فقط از ساعت 13 و در صورت وجود غذای مازاد مقدور می¬باشد. انصراف و یا تغییر رزرو غذا انصراف و یا تغییر رزرو غذا تا 48 ساعت قبل در وعده¬های صبحانه، ناهار و شام امکان¬پذیر می¬باشد. امكان خريد به صورت روز فروش ناهار برای دانشجویانی که امکان رزرو غذا را نداشته اند، امکان تهیه غذا فقط در وعده ناهار به تعداد بسیار محدود روزفروش در نظر گرفته شده است. این افراد می¬توانند در همان روز از ساعت 13 اقدام به خرید غذا نمایند. بدیهی است در صورت پر شدن این ظرفیت محدود، دستگاه به صورت اتوماتیک این امکان را حذف می¬نماید. بنابراین دانشجویان باید سعی کنند از قبل غذای خود را رزرو نمایند. دريافت غذا دانشجویان باید برای دريافت غذا به سالن غذاخوری مراجعه نمایند و كارت خود را به قسمت پايين دستگاه نزديك كنند. چنانچه دانشجویان غذا رزرو نموده باشند، دستگاه صحت رزرو آنها را با يك ملودی اعلام مي¬نمايد. بر اساس شرايط خاص يكي از پيغام¬های زير روی صفحه نمايش دستگاه نشان داده مي-شود: • "ژتون دارد" - دانشجو از قبل برای آن وعده غذا رزرو نموده است. • "ژتون ندارد" - دانشجو برای آن وعده غذا رزرو نكرده است كه در اين حالت صدای بوق ممتد نيز شنيده مي¬شود. • "كارت نامعتبر" - مشخصات دانشجو در سيستم تعريف نشده است. • "خورده شده" - دانشجو غذای آن وعده را خورده است. • "تاريخ كارت گذشته" - مدت اعتبار كارت دانشجو به پايان رسيده است. • "كانال غير مجاز" - دانشجو اجازه استفاده از آن دستگاه را ندارد. سایر مقررات • افراد میهمان یا همراه دانشجو برای استفاده از غذای رزرو می¬توانند به تالار شکرانه مراجعه نمایند. • افرادی که از قبل غذا رزرو کرده اند، امکان سفارش مجدد برای غذای روزفروش نخواهند داشت. • حداقل میزان افزایش اعتبار 50.000 ریال در نظر گرفته شده است. • در صورت همراه نداشتن کارت جهت دریافت غذا از دستگاه، می¬توان از فیش فراموشی که برای برادران در کنار واحد اتوماسیون و برای خواهران در سالن غذاخوری خواهران می¬باشد، استفاده نمود. با وارد کردن شماره دانشجویی و فشار دادن دکمه تأیید و سپس چهار رقم اول کد ملی (بدون در نظر گرفتن صفر در کد ملی¬هایی که با صفر شروع می¬شود.) به عنوان رمز عبور و فشار دادن مجدد دکمه تأیید، فیش فراموشی دریافت و با ارائه آن به محل توزیع، دانشجویان می¬توانند غذای خود را دریافت نمایند. • برنامه غذایی ناهار و شام تا سه هفته از طریق اداره تغذیه اعلام می¬شود که در موارد خاص امکان تغییر برنامه وجود دارد. • دانشجویان می¬بایست قبل از خرید یا رزرو غذا اعتبار خود را بازبینی نمایند. • دانشجویان برای تسویه حساب می¬توانند به اپراتور سیستم اتوماسیون مراجعه نموده و ضمن تأیید فرم تسویه حساب توسط اپراتور، باقی¬مانده اعتبار خود را نیز دریافت نمایند. نکات مورد توجه دانشجویان باید در حفظ کارت تغذیه دقت نمایند. ضربه زدن، سوراخ نمودن، خم¬کردن و حرارت دادن آن موجب سوختن تراشه موجود در بدنه داخلی کارت می¬شود و کارت را غیرقابل استفاده می¬نماید. • دانشجویان باید در هنگام دریافت غذا از کثیف و یا چرب شدن کارت خودداری نمایند. • استفاده از کارت برای شخص دیگر غیرمجاز است. • صدور کارت المثنی مستلزم صرف زمان و هزینه می¬باشد. • دانشجویان باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی به محض مفقود شدن کارت خود، مراتب را سریعاً به اداره تغذیه اطلاع دهند. • در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، دانشجویان باید جهت صدور کارت المثنی به اداره آموزش مراجعه نمایند. ساعات توزیع ناهار و شام • توزیع ناهار در سالن غذاخوری: از ساعت 11:30 لغایت 14 • توزیع شام در خوابگاه ها: از ساعت 17 لغایت 18 • توزیع ناهار پنجشنبه در خوابگاه: از ساعت 12 لغایت 13 تذکر 1: توزیع وعده های ناهار و شام در ایام تابستان در تمام روزهای هفته در سالن غذاخوری انجام می-گردد. تذکر 2: زمان افزایش اعتبار و تسویه حساب، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 14:30 می¬باشد. آخرین نرخ غذای دانشجویی- مصوب 29/06/1396 آخرین نرخ غذای دانشجویی ردیف عنوان مبلغ مصوب (ریال) 1 کم هزینه (ناهار- شام) 8.600 2 متوسط هزینه (ناهار- شام) 12.500 3 پر هزینه (ناهار- شام) 14.000 4 صبحانه 7.000 5 دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیرمجاز 38.500- 27.500
آیین نامه مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه در سال ۱۳۹۸ Sport سایر
آیین نامه فنی مسابقات شنا و آمادگی جسمانی سال 1397 Sport سایر
شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان (سال ۹۸) Scope سایر